Polish English German
A | A | A

Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko – na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. "O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko".


Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest procedurą administracyjną przeprowadzaną przed podjęciem realizacji danego przedsięwzięcia, której celem jest określenie środowiskowych skutków tego przedsięwzięcia. Jest ona elementem postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przeprowadzenia procedury OOŚ wymagane jest w przypadku realizacji:

1. Planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, tj.

 • Przedsięwzięć z tzw. gr. I (wg I załącznika dyrektywy 85/337/EWG), wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
 • Przedsięwzięć z tzw. gr. II (II załącznika dyrektywy 85/337/EWG), wymagających dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Każdego innego planowanego przedsięwzięcia, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony ( tzw. gr. III, załącznik III dyrektywy 85/337/EWG).

W przypadku gr. II, o tym czy dla danej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie procedury OOŚ decyduje w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, lokalizację oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. W postanowieniu organ określa dokładny zakres wymaganego raportu. Postanowienie to jest również wydawane, gdy organ nie stwierdzi konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ.

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ, dla danej inwestycji musi zostać opracowany raport OOŚ.


Zakres raportu zwykle obejmuje:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia
 • Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu „0”, zaproponowanego przez inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
 • Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wraz z opisem zastosowanych metod prognozowania
 • Porównanie proponowanej technologii z technologia bardziej przyjazną środowisku (spełniającą wymagania zawarte w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.), jeżeli planowane przedsięwzięcie związane jest z użyciem instalacji
 • Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania
 • Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej
 • Analizę możliwych konfliktów społecznych
 • Propozycję monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji
 • Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano podczas opracowywania raportu
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym
 • Nazwiska osób sporządzających raport
 • Źródła informacji, które stanowiły podstawę opracowania raportu

Wnioskując o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, inwestor powinien przedłożyć;

 • wniosek o wydanie decyzji oraz dwa załączniki tj.:
 • raport OOŚ
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (zawierającą dane wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć).

Ważnym etapem procedury OOŚ jest udział społeczny, który musi być zagwarantowany przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor ma obowiązek poinformowania społeczeństwa o przystąpieniu do procedury OOŚ, możliwości zapoznania się z dokumentacją, szczegółach dotyczących miejsca i terminu składania uwag i wniosków oraz ewentualnej otwartej rozprawie administracyjnej.

Organ właściwy ma obowiązek rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych w terminie oraz może zorganizować rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W uzasadnieniu wydanej decyzji można znaleźć informacje o udziale społecznym oraz o tym w jaki sposób wnioski i uwagi zostały uwzględnione.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora i uwzględnieniu uwag społeczeństwa, organ właściwy wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Prosimy o zapoznanie się z poglądowymi schematami OOŚ :

Schemat 1: Przedsięwzięcia z grupy I

Schemat 2: Przedsięwzięcia z grupy II

Schemat 3: Przedsięwzięcia z grupy III