Polish English German
A | A | A

ECO-WATT    oferuje

wykonanie
AUDYTÓW  ENERGETYCZNYCH
dla dużych odbiorców energii -
powyżej 20 GWh/rok (energi łącznej)

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE Z NFOŚiGW

 w ramach programu nr 5.8 

p.t. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej  i

zasobooszczędnej gospodarki – zwiększenie efektywności

energetycznej

 

NIEZBĘDNYCH  W  POWYŻSZYM

POSTĘPOWANIU

 

Wykaz programów NFOŚiGW  dostępny jest tutaj;    http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/

 

Opracowanie przez beneficjentów rzetelnego, zgodnego z

wymaganiami NFOŚiGW audytu energetycznego stanowi

podstawowe formalne kryterium udziału w działaniach

konkursowych  wg programu 5.8

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia są zamieszczane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

 

 

Zakres programu 5.8 część 1.

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”

 

Celem programu 5.8 cz.1 jest dofinansowanie opracowania audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, dla których minimalna wielkość zużycia energii końcowej [suma energii elektrycznej i cieplnej] w roku poprzedzającym wynosiła minimum 20 000 MWh/rok (dotyczy całej firmy jako osoby prawnej z oddziałami i filiami lecz bez należących do niej podmiotów zależnych czy podmiotów powiązanych):

1.     audyty energetyczne procesów technologicznych,

2.     audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,

3.     audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,

4.     audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i chłodu,


Forma dofinansowania;  dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie udzielane będzie na warunkach określonych w rozporządzeniu o pomocy de minimis.

 

 

 

INFORMACJA  nt. PROGRAMU  5.8 cz. 2

pt. „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – zwiększenie efektywności energetycznej”

Celem Programu 5.8 cz 2 jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:


1.    racjonalizację zużycia energii elektrycznej,

2.    racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu,

3.    modernizację procesów przemysłowych,

4.    wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością 

 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

 

    Forma dofinansowania;  POŻYCZKA  do 75% kosztów kwalifikowanychWarunki szczegółowe  dofinansowania

Oprocentowanie pożyczki; - WIBOR 3M - 150 PB  (ale nie mniej niż  2,5%rocznie). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze środków.

Kwota finansowania -  od 0,3 mln zł do 50 mln zł,

Okres finansowania; - pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki,

Okres karencji; - przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcyod daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,


Zasady ogólne;

  • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z     regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,
  • W przypadku, gdy zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów tej ustawy lub jeżeli nie jest objęty zakresem podmiotowym ustawy, jest zobowiązany do wydatkowania środków w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie na zasadach równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości


Beneficjenci; - Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarcza w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

 

RODZAJE  WSPIERANYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ

W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym:


1)    Technologie racjonalizacji zużycia ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

poprzez:

a)   energooszczędne systemy napędowe,

b)   systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,

c)   energooszczędne silniki,

d)   falowniki do pomp i wentylatorów,

e)   energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,

f)   wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów  mocy biernej,

g)  energooszczędne systemy oświetleniowe,

h)  prostowniki napędów sieciowych,

i)   niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,

j) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele  fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,

k) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym  z uwzględnieniem kogeneracji.


2)    Technologie racjonalizacji zużycia ENERGII  CIEPLNEJ  poprzez:

 

a)   izolacje i odwadnianie systemów parowych,

b)   odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne,  pompy ciepła,

c)   termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,

d)   rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,

e)   modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,

f)    wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

g)   budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym  z uwzględnieniem kogeneracji.

 

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności

energetycznej.

 

 

4) Wdrażanie systemów zarządzania energia i jej jakością oraz wdrażanie

systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach

przedsiębiorstw.

 

 

KRYTERIA  KWALIFIKACJI  WNIOSKÓW

 

KRYTERIUM  TECHNICZNE

  • Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w podmiocie aplikującym do dofinansowania w roku poprzedzającym  złożenie wniosku o dofinansowanie wynosi nie mniej niż 20 GWh/rok,

 

 

KRYTERIA  MERYTORYCZNE

  • Nie udziela sie wsparcia dla projektów polegających wyłącznie na budowię lub przebudowie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia lub sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat energii.
  • Nie dopuszcza sie dofinansowania przedsięwzięć polegających na samej termomodernizacji budynku,
  • Niedopuszczalne jest aby beneficjent po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie finansowanym ze środków NFOŚiGW w ramach niniejszego programu priorytetowego dokonał sprzedaży białych certyfikatów z tej inwestycji w okresie obowiązywania umowy pożyczki – powoduje to rozwiązanie umowy z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami ustawowymi,

 

KRYTERIA  FORMALNE

  • Złożenie wniosku do programuZwiększenie efektywności energetycznej „ jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego (wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOSiGW), w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

       ü     audyt energetyczny procesów energetycznych,

       ü     audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych  (przesyłowych),

       ü     audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,

       ü     audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

 

  • Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać  z rekomendacji audytu energetycznego(zweryfikowanego przez NFOSiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie)  efekt ekologiczny nie może być mniejszy niż wynikający z oszczędności energetycznej określonej na poziomie 7%),
  • Przystąpienie przez przedsiębiorstwo do przedsięwzięć określonych ww  pkt. „Rodzaje wspieranych przedsięwzięć”  jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.

 

dodatkowe  informacje dostępne są tutaj;

http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/opracowania/przewodnik_benficjenta_przedsiebiorstwa.pdf